జీవితంలో అన్ని కోల్పోయినా ఒకటి మాత్రం మనకోసం ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంటుంది.. దాని పేరే భవిషత్తు….!!! Whatever you lost in your life, you still have future and you can design it as you want. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Good Night Quotes on Future.