కనులను విశ్రాంతి కల్పిస్తూ…. కలలకు స్వాగతం పలుకుతూ…. ఎదలో వేదనలకు వీడ్కోలు చెప్ప్తూ…. హాయిగా నిద్రించు…. Give rest to your eyes, welcome sweet dreams, leave your worries and have a deep sleep. Good NIght Quotes on Eyes, Piecefull Dreams Sleep, Well Quotes.