ఎప్పుడూ నవ్వుతూ ఉండు.. అప్పుడు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరూ… నీ కన్నా అందం గా ఉండరు! శుభోదయం మిత్రమా! Good Morning Quotes, Quotations on Smile. Boy standing on beach sand, Beautiful Sun rise.