డబ్బు పోతే – ఫరవాలేదు,  ఆరోగ్యం చెడితే – ఇబ్బంది, కానీ నైతిక విలువలు కోల్పోతే –  అన్నీ కోల్పోయినట్లే!  మిత్రులు అందరికీ శుభోదయం. Subhodayam Greetings, Telugu Subhodayam with image quotations and poetry.