మన తెలుగువాళ్ళకు ‘కారాలంటే ఎంతో యిష్టం.ఈ కారాలను చూడండి.

మన తెలుగువాళ్ళకు ‘కారాలంటే ఎంతో యిష్టం.ఈ కారాలను చూడండి.

1. మొదలు పెట్టె కారం — శ్రీకారం
2. గౌరవించే కారం —-సంస్కారం,
3. ప్రేమ లో కారం — మమకారం
4. పలకరించేకారం —-నమస్కారం,
5. పదవి తో వచ్చే కారం —అధికారం,
6. అది లేకుండా చేసే కారం—— అనధికారం,
7. వేళాకోళం లో కారం —- వెటకారం
8. భయం తో చేసే కారం —- హాహాకారం,
9. బహుమతి లో కారం — పురస్కారం,
10. ఎదిరించే కారం — ధిక్కారం
11. వద్దని తిప్పికొట్టే కారం—–తిరస్కారం,
12. లెక్కల్లో కారం — గుణకారం,
13. గుణింతం లో కారం — నుడికారం
14. గర్వం తో వచ్చే కారం —- అహంకారం,
15. సమస్యలకు కారం —– పరిష్కారం,
16. ప్రయోగశాల లో కారం——- ఆవిష్కారం,
17. సంధులలో కారం — ‘ఆ’కారం,
18. సాయం లో కారం — సహకారం
19. స్రీలకు నచ్చే కారం— అలంకారం,
20. మేలు చేసే కారం —-ఉపకారం,
21. కీడు చేసే కారం — అపకారం
22. శివునికి నచ్చే కారం —- ఓం కారం,
23. విష్ణువు లో కారం —-శాంతాకారం,
24. ఏనుగులు చేసేది — ఘీంకారం
25. మదం తో చేసే కారం — హూంకారం,
26. పైత్యం తో వచ్చే కారం –వికారం,
27. రూపం తో వచ్చే కారం –ఆకారం
28. ఇంటి చుట్టూ కట్టే కారం — ప్రాకారం, 29. ఒప్పుకునే కారం — అంగీకారం,
30. చీదరించుకునే కారం —చీత్కారం
31. పగ తీర్చుకునే కారం—- ప్రతీకారం,
32. వ్యాకరణం లో వచ్చే కారాలు ‘ఆ’కారం’, ‘ఇ’ కారం, ‘ఉ’ కారం.
So Blog Readers  ఆందరీకి Namas “KAARAM”

Namaskalam – Baagunnara

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *