మనిషికి నిజమయిన బంధువులు!

నిజమయిన బంధువులు
సత్యమే తల్లి ,
జ్ఞానమే తండ్రి ,
ధర్మమే సోదరుడు ,
దయే స్నేహితుడు ,
శాంతే భార్య ,
ఒర్పే పుత్రుడు ,
ఈ ఆరుగురే మనిషికి
నిజమయిన బంధువులు
Nijamayina Banduvulu — True Relatives

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *