దేవుళ్ళకే తప్పలేదు నిందలు -మనమెంత ?

రామాంజనేయ యుద్దం జరిగిందంటే , అబద్దమనుకున్నా కృష్ణార్జునుల యుద్దం జరిగిందంటే , కట్టుకధ అనుకున్నా ఈ మనుషులు ఎవరికైనా తగువులు జరిగినట్టు కట్టుకధలు వ్రాసే వుంటారనుకున్నా , లేకపోతే , ఇద్దరి మంచివాళ్ళ మధ్య ఇద్దరి స్నేహితుల మధ్య , ఇద్దరి గొప్పవాళ్ళ మధ్య , ఒక లక్ష్యం కోసం పోరాడిన వారి మధ్య అసలు గొడవెందుకు ? నాకు జీవితం మధ్యలో అర్దం అయ్యుంది ఎంత త్యాగంతో బ్రతికినా , ఎంతో సేవ చేసినా , …

దేవుళ్ళకే తప్పలేదు నిందలు -మనమెంత ? Read More »