ఓ అత్త.. ముగ్గురు అల్లుళ్ళు.. ఓ మామ.. ఇదీ స్టొరీ.. !!

గమనిక : కేవలం సరదాకే సుమా .. !!
ఓ అత్త.. ముగ్గురు అల్లుళ్ళు.. ఓ మామ.. ఇదీ స్టొరీ.. !!
ఓ అత్తకు ముగ్గురు అల్లుళ్ళు ఉంటే.. ఎవరు మంచివాడో.. ఏ అల్లుడికి తన పై మక్కువో తెలుసుకోదలచి…
మొదటి అల్లుడిని తీసుకొని సముద్రముకు పోయి.. కావాలని జారిపడిపోతుంది.. అల్లుడు కాపాడాడు.. అల్లుడు మంచోడన్న సంతోషముతో ఇంటికొచ్చి.. కారు కొనిచ్చింది..
రెండో రోజు.. రెండో అల్లుడి తో… సముద్రముకు పోయి.. కావాలని జారిపడిపోతుంది.. రెండో అల్లుడు కూడా కాపాడాడు.. రెండో అల్లుడు కూడా మంచోడన్న సంతోషముతో ఇంటికొచ్చి.. స్కూటరు కొనిచ్చింది..
ఇక మూడో అల్లుడి వంతు. మూడో రోజు యదాతథంగా.. అత్త !!
మూడో అల్లుడితో సముద్రంకు పోయి కావాలని జారి పడి పోయింది.. మూడో వాడు ఆలోచించాడు.. మొదటి వానికి కారు.. రెండో వానికి స్కూటరు.. నాకు సైకిల్ కాబోలు.. నేనేం చేసుకునేది ?? !! అని.. అత్తను కాపాడకుండా గమ్ముగా చూస్తూ ఉండిపోయాడు..
తిరిగి ఒక్కడే ఇంటికొచ్చాడు మూడో అల్లుడు… ఇంటి ముందు BMW కారు బహుమతిగా పెట్టి ఉన్నింది.. మామ గారు బహుకరించారట.. !!
Uncle-Aunt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *