బాలబానుడి కిరణాలు తాకి తొలి మంచు కరిగేను….!

బాలబానుడి కిరణాలు తాకి తొలి మంచు కరిగేను….! ఈ కొండ కోనలలోని అందాలు దోబూచులాడేను తన పయ్యెదలోనని….!! హోయలు లయలతో, ఒంపులు సొంపులతో ఒలికే నదులన్నీ అన్నీ నాలో కలిసేను అని నింగికి ఎగసేను సంద్రం అనంద కెరటాలతో….!!! నేల జారిన మలి సంధ్యలో తొంగి చూసేను నేలరేడు….!!! తన వెన్నెల దారాలతో పిల్లగాలి మోసే పరిమళలాల మాలను కట్టి పొదుపుకుండేను తన గుండెల్లో కలువరేడై…..!!!
SunsetHillsHole

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *