శుభోదయం

Good Morning Sunrise

శుబోదయం మిత్రులారా ఈ ఉదయం మీ హృదయం లొ సరాగలు వినిపించాలి

శుబోదయం మిత్రులారా ఈ ఉదయం మీ హృదయం లొ సరాగలు వినిపించాలి వసంత సమీరంలా యమున తరంగంలా సాగిపోవాలి. అర్ధం చేసుకునే మనవి ఆరాధించే మగడు స్వర్గమాసంసారం.

Scroll to Top