ఊపిరి పోసిన అమ్మ నువ్వు నూరేళ్ళు ఉండాలమ్మా

భూమిపైకి తెచ్చావు నన్ను ఎముకలిరిగిపొతున్నా, శ్వాస ఆగిపొతున్నా, నొప్పి ఎంత వస్తున్నా!!! ఊపిరి పోసిన అమ్మ నువ్వు నూరేళ్ళు ఉండాలమ్మా, జీవం ఇచ్చిన అమ్మ నేనంతా నువ్వమ్మా, అమ్మ అన్న పిలుపే Read more […]

Inspirational Message on Mother

ఈ చిత్రం ఫోటొగ్రాఫెర్ ఫోటో కోసం పెట్టించిన పోస్ కాదు. ఒక ఇరాఖ్ చిత్రకారుడు ఒక అనాధ శరణాలయాన్ని దర్శించినప్పుడు అక్కడ గుండెను కదిలించే దృశ్యాన్ని చూసాడు అమ్మ అంటే వినటమే కానీ ఎన్నడూ Read more […]