ఆడవాళ్ళతో సెల్ఫీకి కక్కుర్తీ పడ్డాడు వెధవ ఐపోయినాడు!

అడగ్గానే సేల్ఫీ కి ఒప్పుకున్నావ్ చూడు 
అదీ మానవత్వం అంటే !!
 
ఆడవాళ్ళతోసెల్ఫీకి కక్కుర్తీ పడ్డాడు వెధవ ఐపోయినాడు.
Selfie with ladies

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *