శుబోదయం మిత్రులారా ఈ ఉదయం మీ హృదయం లొ సరాగలు వినిపించాలి

శుబోదయం మిత్రులారా ఈ ఉదయం మీ హృదయం లొ సరాగలు వినిపించాలి వసంత సమీరంలా యమున తరంగంలా సాగిపోవాలి.

అర్ధం చేసుకునే మనవి ఆరాధించే మగడు స్వర్గమాసంసారం.
Good Morning Sunrise

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *