Telugu good night quotes

Telugu Good Night Quotes

ప్రతి సమస్యకి ఒక పరిష్కారం,

ప్రతి నీడకి ఒక వెలుగు,

ప్రతి బాధలో ఒక ఓదార్పు….

భగవంతుని దగ్గర ఎప్పుడు ఒకటి ఉండే ఉంటుంది.

విశ్వాసం కోల్పోరాదు.

Telugu good night quotes
Telugu good night quotes

శుభరాత్రి.

 Beautiful Good Night Images in Telugu. Don’t Loose Hope Picture Quotes. Shubharathri Images.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top